4

5

6

7

8

10

12

Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens PDF Edit Pedigrees Back

DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF

Registration Number : S992414
German Shorthaired Pointer
Liver w/ White
Male


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 KS POL VOM BLITZDORF       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 CORA VOM WESERTOR       
        KS CAESAR V UPHUSER KOLK
       KS ELK V HEGE-HAUS 
        KS UNDA V HEGE-HAUS
      HELFER VOM HEGE-HAUS  
        AXEL V WASSERSCHLING
       KS UNDA V HEGE-HAUS 
        OSSA V HEGE-HAUS
     RAUHREIF KS VOM HEGE-HAUS   
        KS BUCK VD ERLENKLINGE
       WS CIRO V BICHTELWALD 
        ANKA V BICHTELWALD
      WALDA VOM NIESTETAL  
        KS QUELL POTTMES
       KS KARLA V NIESTETAL 
        SITTA VOM HEGE-HAUS
    CASAR VOM HILLER MOOR    
        KS VOCK V WASSERSCHLING
       CASAR V UPHUUSER KOLK 
        ASTA V UPHUSER KOLK
      ELK KS VOM HEGE-HAUS  
        AXEL VOM WASSERSCHLING
       UNDA VOM HEGE-HAUS 
        OSSA VOM HEGE-HAUS
     ULME VOM NORDHOF   
        WS ELCH V RICHTERHOLZ
       BASKO V DER SCHILLERSGRUND 
        ANJA V D SCHILLERSGRUND
      MONA KS VOM NORDHOF  
        
       ASTA VON AMINGHAUSEN 
        
   KS EROS VOM WITTEKIND     
        KS VOCK V WASSERSCHLING
       KS CAESAR V UPHUSER KOLK 
        ASTA V UPHUSER KOLK
      KS ELK V HEGE-HAUS  
        AXEL V WASSERSCHLING
       KS UNDA V HEGE-HAUS 
        OSSA V HEGE-HAUS
     KS QUANTUS VOM NORDHOF   
        MOHR KS VOM WASSERSCHLING
       RIGO VOM HEGE-HAUS 
        ADDA VOM WASSERSCHLING
      KS JENNY VOM NORDHOF  
        
       GUNDA VOM NORDHOF 
        
    EDDA VON SUTHFELD    
        OTHELLO AESKULAPS
       BIANCO PATRIA ZUERICH 
        WANDA PATRIA ZUERICH
      CASAR VOM HOLTDAMM  
        KS ISSOS VON DER MUERIT-BUCHT
       OLIVE VOM BRAMAUTAL 
        KORALLE VOM BRAMAUTAL
     DINKA VON SUTHFELD   
        AXEL VOM WASSERSCHLING
       BILL VON DER WILDBURG 
        VENUSSA VON DER WILDBURG
      EFFI VOM ILME-UFER  
        DAGO VOM REINHARDSWALD
       ILLA VOM REINHARDSWALD 
        ORLA VOM SOLLING
  LADY VON DER STOLZEN AU      
        KS BUCK VON DER ERLENKLINGE
       WS CIRO VOM BICHTELWALD 
        ANKA VOM BICHTELWALD
      KS ZOBEL VOM PREGELUFER  
        INDEX VOM LINDENKREUZ
       TRIXI VOM PREGELUFER 
        ANJA VOM PREGELUFER
     KS JUCKER ENGHOLMS   
        KS CAESAR V UPHUSER KOLK
       KS ELK V HEGE-HAUS 
        KS UNDA V HEGE-HAUS
      CATI ENGHOLMS  
        KS ELK V HEGE-HAUS
       KS BLANKA ENGHOLMS 
        GOOFIE V GRAEBERG
    KASTOR VOM HEGE-HAUS    
        KS ELK V HEGE-HAUS
       HELFER VOM HEGE-HAUS 
        KS UNDA V HEGE-HAUS
      KS RAUHREIF V HEGE-HAUS  
        WS CIRO VOM BICHTELWALD
       WALDA V NIESTETAL 
        KS KARLA V NIESTETAL
     KS YACKI VOM HEGE-HAUS   
        KS BUCK VON DER ERLENKLINGE
       WS CIRO VOM BICHTELWALD 
        ANKA VOM BICHTELWALD
      KS LINDA VOM HEGE-HAUS  
        KS CAESAR V UPHUSER KOLK
       ELSA VOM HEGE-HAUS 
        KS UNDA V HEGE-HAUS
   KS JESTHA VON DER STOLZEN AU     
        KS CAESAR V UPHUSER KOLK
       KS ELK V HEGE-HAUS 
        KS UNDA V HEGE-HAUS
      HELFER VOM HEGE-HAUS  
        AXEL V WASSERSCHLING
       KS UNDA V HEGE-HAUS 
        OSSA V HEGE-HAUS
     KS RAUHREIF V HEGE-HAUS   
        KS BUCK VON DER ERLENKLINGE
       WS CIRO VOM BICHTELWALD 
        ANKA VOM BICHTELWALD
      WALDA V NIESTETAL  
        KS QUELL POTTMES
       KS KARLA V NIESTETAL 
        SITTA VOM HEGE-HAUS
    GRANDEL VON DER STOLZEN AU    
        KS VOCK V WASSERSCHLING
       KS CAESAR V UPHUSER KOLK 
        ASTA V UPHUSER KOLK
      KS ELK V HEGE-HAUS  
        AXEL V WASSERSCHLING
       KS UNDA V HEGE-HAUS 
        OSSA V HEGE-HAUS
     KS ESTHER VON DER STOLZEN AU   
        BASKO VOM HELLEN KAMP
       BARON VON DER STOLZEN AU 
        VITA VOM HEGE-HAUS
      ISI VOM LINDENKREUZ  
        KS GRAF VOM LINDENKREUZ
       LADY VOM LINDENKREUZ 
        EVA VOM LINDENKREUZ


To help us make our pedigree database more accurate, you can now vote on which pedigrees are right and wrong.

- Correct (0)    - Wrong (0)
Pedigree pages are generated from cached content and may take 24 hours to update.
Link to this pedigree : https://gundogcentral.com/view_pedigree.php?pedigreeID=659&sireID=0&damID=3&generations=8
Create your own pedigree at : https://gundogcentral.com>
© 2005-2017 Gundog Central. All Rights Reserved