4

5

6

7

8

10

12

Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens PDF Edit Pedigrees Back

GRCH GRNITECH PR HUFFS NOCTURNAL RANGER

Treeing Walker Coonhound
Male


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    CH GRNTECH WRIGHTS PISTOL PETE      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   NITECH PR YADKIN RIVER JEFF       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    NITECH GRCH PR KYLES ROZELL      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  GRNITECH PR YADKIN TAR RATTLER        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    NITECH SCHWARZES TARHEEL CASEY      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   NITECH TAR HEEL PEGGY       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    PR SCHWARZES OHIO JUDY      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 GRNITECH PR NOCTURNAL NAILOR         
          
         FRECKLES 
          
        NITECH CH JOHNSONS BANJO  
          
         MILLERS JUDY 
          
       GRNITECH PR HOUSES CHIEF   
          
         KING 
          
        HOUSES QUEEN  
          
         FANNY 
          
      NITECH CH KAW RIVER CHIEF    
          
          
          
          
          
          
          
       JOHNSONS KANSAS ROSE   
          
          
          
        HERSHBERGER KANSAS SALLY  
          
          
          
     GRNITECH PR HOUSES TOM TOM     
          
          
          
        NITECH SLOANS KANSAS BAWLIE  
          
          
          
       NITE CH BUNS JACK   
          
          
          
        JACKSONS QUEEN  
          
          
          
      NITECH PR TINSLEYS KANSAS TESS    
          
          
          
        NITECH CRABTREES RANGER  
          
          
          
       TINSLEYS KANSAS JANE   
          
          
          
        ECHO VALLEY ROXIE  
          
          
          
    GRNITECH PR HOUSES CLINT      
          
          
          
        TARLETONS BAWLING BOWSER  
          
          
          
       MTN STATE BAWLING BOWSER   
          
          
          
        NITECH COXS DARBY CREEK BARB  
          
          
          
      GRNITECH COX DEEP R BAWLING BOWSER    
          
          
          
          
          
          
          
       DEEP RIVER PATTY   
          
          
          
        EEL RIVER SADIE  
          
          
          
     NITECH PR KENTUCKY JUDY     
          
          
          
        FARRELLS TENNESSEE MAJOR  
          
          
          
       NITE CH WINSTEADS KING JUDGE   
          
          
          
        MACK TWAIN COONER  
          
          
          
      PR ALLMONS SALLY    
          
          
          
        EASTS ROCKIE  
          
          
          
       BROWNS BIG SUE   
          
          
          
        NITECH LINCOLN BABE  
          
          
          
   GRNITECH GRCH PR HOUSES LIPPER       
          
          
          
        FRECKLES  
          
          
          
       NITECH CH JOHNSONS BANJO   
          
          
          
        MILLERS JUDY  
          
          
          
      CH GRNITECH HOUSES CHIEF    
          
          
          
        KING  
          
          
          
       HOUSES QUEEN   
          
          
          
        FANNY  
          
          
          
     GRNITECH SHIVES GOLDHILL TOM     
          
          
          
        HOUSES ELMER  
          
          
          
       WLDNITECH GRCH NITECH HOUSES BAWLIE   
          
         KING 
          
        HOUSES QUEEN  
          
         FANNY 
          
      SHIVES GOLDHILL QUEEN    
          
         FRECKLES 
          
        NITECH CH JOHNSONS BANJO  
          
         MILLERS JUDY 
          
       HOUSES JUDY   
          
          
          
        SPOT LITE LOU  
          
          
          
    PR HOUSES QUEEN LOU      
          
          
          
          
          
          
          
       WLDNITECH STANS SAILOR BOY   
          
          
          
          
          
          
          
      WLDNITECH NITECH STANS SAILOR JUNIOR    
          
          
          
          
          
          
          
       MONROES BETTY   
          
          
          
          
          
          
          
     NITECH SHIVES GOLDHILL LOU     
          
          
          
        HOUSES ELMER  
          
          
          
       WLDNITECH GRCH NITECH HOUSES BAWLIE   
          
         KING 
          
        HOUSES QUEEN  
          
         FANNY 
          
      WRIGHTS SUE    
          
          
          
          
          
          
          
       GRNITECH CH TUTS TILLIE   
          
          
          
          
          
          
          
  GRNITECH GRCH PR LOCKDOWN LASSIE        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    ROCKERS BANJO BOUNDER      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   NITECH ROCKERS BANJO STYLE BABE       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    ROCKERS POLLY      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        FRECKLES  
          
          
          
       NITECH CH JOHNSONS BANJO   
          
          
          
        MILLERS JUDY  
          
          
          
      GRNITECH PR HOUSES CHIEF    
          
          
          
        KING  
          
          
          
       HOUSES QUEEN   
          
          
          
        FANNY  
          
          
          
     NITECH CH KAW RIVER CHIEF     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      JOHNSONS KANSAS ROSE    
          
          
          
          
          
          
          
       HERSHBERGER KANSAS SALLY   
          
          
          
          
          
          
          
    GRNITECH PR HOUSES TOM TOM      
          
          
          
          
          
          
          
       NITECH SLOANS KANSAS BAWLIE   
          
          
          
          
          
          
          
      NITE CH BUNS JACK    
          
          
          
          
          
          
          
       JACKSONS QUEEN   
          
          
          
          
          
          
          
     NITECH PR TINSLEYS KANSAS TESS     
          
          
          
          
          
          
          
       NITECH CRABTREES RANGER   
          
          
          
          
          
          
          
      TINSLEYS KANSAS JANE    
          
          
          
          
          
          
          
       ECHO VALLEY ROXIE   
          
          
          
          
          
          
          
   GRNITECH PR HOUSES CLINT       
          
          
          
          
          
          
          
       TARLETONS BAWLING BOWSER   
          
          
          
          
          
          
          
      MTN STATE BAWLING BOWSER    
          
          
          
          
          
          
          
       NITECH COXS DARBY CREEK BARB   
          
          
          
          
          
          
          
     GRNITECH COX DEEP R BAWLING BOWSER     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      DEEP RIVER PATTY    
          
          
          
          
          
          
          
       EEL RIVER SADIE   
          
          
          
          
          
          
          
    NITECH PR KENTUCKY JUDY      
          
          
          
          
          
          
          
       FARRELLS TENNESSEE MAJOR   
          
          
          
          
          
          
          
      NITE CH WINSTEADS KING JUDGE    
          
          
          
          
          
          
          
       MACK TWAIN COONER   
          
          
          
          
          
          
          
     PR ALLMONS SALLY     
          
          
          
          
          
          
          
       EASTS ROCKIE   
          
          
          
          
          
          
          
      BROWNS BIG SUE    
          
          
          
          
          
          
          
       NITECH LINCOLN BABE   
          
          
          
          
          
          
          
  GRNITECH GRCH PR HOUSES LIPPER        
          
          
          
          
          
          
          
       FRECKLES   
          
          
          
          
          
          
          
      NITECH CH JOHNSONS BANJO    
          
          
          
          
          
          
          
       MILLERS JUDY   
          
          
          
          
          
          
          
     CH GRNITECH HOUSES CHIEF     
          
          
          
          
          
          
          
       KING   
          
          
          
          
          
          
          
      HOUSES QUEEN    
          
          
          
          
          
          
          
       FANNY   
          
          
          
          
          
          
          
    GRNITECH SHIVES GOLDHILL TOM      
          
          
          
          
          
          
          
       HOUSES ELMER   
          
          
          
          
          
          
          
      WLDNITECH GRCH NITECH HOUSES BAWLIE    
          
          
          
        KING  
          
          
          
       HOUSES QUEEN   
          
          
          
        FANNY  
          
          
          
     SHIVES GOLDHILL QUEEN     
          
          
          
        FRECKLES  
          
          
          
       NITECH CH JOHNSONS BANJO   
          
          
          
        MILLERS JUDY  
          
          
          
      HOUSES JUDY    
          
          
          
          
          
          
          
       SPOT LITE LOU   
          
          
          
          
          
          
          
   PR HOUSES QUEEN LOU       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      WLDNITECH STANS SAILOR BOY    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     WLDNITECH NITECH STANS SAILOR JUNIOR     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      MONROES BETTY    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    NITECH SHIVES GOLDHILL LOU      
          
          
          
          
          
          
          
       HOUSES ELMER   
          
          
          
          
          
          
          
      WLDNITECH GRCH NITECH HOUSES BAWLIE    
          
          
          
        KING  
          
          
          
       HOUSES QUEEN   
          
          
          
        FANNY  
          
          
          
     WRIGHTS SUE     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      GRNITECH CH TUTS TILLIE    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 GRNITECH PR ABBOTTS BIG HORN DAISY         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     SPECK     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    GRNITECH WAGONERS MR QUICK      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     JUDY     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   WLDNITECH GRNITECH SMITHS HILLBILLY MAC       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     SPECK     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    PR BIG OAK ANN      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     ANN